دستگاه سیکس پک ساز و شبیه ساز ورزشی داینا ۲۰۱۹

​ این ماساژور شکمی دارای تکنولوژی تحریک الکتریکی عضله یا EMS می باشد.به این صورت که این فرکانس های ملایم به صورت ریتمیک و ملایم و با سیگنال های نزدیک به سیگنال مغز بطور مستقیم وارد ماهیچه شده و به آن قسمت از بدن که نصب کرده اید دستور چربی سوزی و فعالیت ماهیچه و عضله سازی را می دهد.بنابراین ماهیچه ابتدا چربی سوزی کرده و سپس شروع به ساخت عضله و تمرین بدن سازی میکند.ماساژور می تواند کاربردهای مختلفی از جمله برطرف کردن خستگی، کاهش درد عضلات و یا تقویت ماهیچه ها داشته باشد. شما با استفاده درست از ماساژ می توانید از مزایای بی شمار آن بهره مند شده و مشکلات و موارد آزاد دهنده ای که برای تان پیش می آید، رفع نمایید. ​ ​

طرز تهیه خورش چغاله بادام خورش فوق العاده خوش طعم و بینظیر فصلی

طرز تهیه خورش چغاله بادام خورش خوش طعم و بینظیر فصلی

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام  فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام,  روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم  خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ﻣﻮﺍﺩ ﻻ‌ﺯﻡ خورش چغاله بادام :

ﭼﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﺩﺍﻡ : 500 ﮔﺮﻡ

ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺷﯽ : 700 ﮔﺮﻡ

ﻧﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ : 150 ﮔﺮﻡ

ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ : 350 ﮔﺮﻡ

ﭘﯿﺎﺯ ﺑﺰﺭﮒ : 2 ﻋﺪﺩ

ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : 1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻭ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ :1/2 ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ : ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ

ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ : ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام, روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪخورش چغاله بادام :

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﯿﺎﺯﺩﺍﻍ،ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻐﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻥ،4 ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﭙﺰﻧﺪ. ﭘﺨﺖ ﭼﻐﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺨﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭼﻐﺎﻟﻪ، ﻧﻌﻨﺎ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺭﺵ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺷﺪ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻌﻨﺎ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺧﻮﺭﺵ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﺳﭙﺲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺭﺑﻊ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﻏﺬﺍ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺮﺷﯽ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺏﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺮﺷﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻏﻮﺭﻩ ﺧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﻠﻮ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ.

طرز تهیه خورش چغاله بادام , خورش جغاله بادام  فوق العاده خوش طعم , دستور تهیه خورش چغاله بادام,  روش تهیه خورش چغاله بادام فصلی , خورش چغاله بادام,مواد لازم  خورش چغاله بادام,آموزش خورش چغاله بادام

ارسال شده در تاریخ 17 مرداد 1397 توسط خدیجه ص با موضوع دسته‌بندی نشده , غذای ایرانی
بازدید : 324

©ایران پاتوق / تمامی حقوق محفوظ و مربوط به این سایت می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر نام و لینک منبع مجاز است