فال تاروت

 

توضیح : در قسمت پایین یک سری کارت تاروت می بینید . باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید سپس رویکارتها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید . کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست.
کارتهای نمایان شده نباید تکراری باشند اگر کارتی تکراری بود یک بار دیگر کلیک کنید .
روش نیت کردن
سوالات غلط : من در کار ….. موفق می شوم یا نه ؟
سوال صحیح : آیا من در کار …. موفق می شوم ؟
سوال غلط : من با …. ازدواج می کنم یا نه ؟
سوال صحیح : آیا من با …. ازدواج می کنم ؟
سوال غلط : من با …. ازدواج می کنم یا نه ؟

نوشته شده توسط در تاریخ 24 مرداد 1397