نیاز به تایید دیگران اثربخشی پنهانی و عدم نیاز به جلب تایید و درک دیگران

نیاز به تایید دیگران اثربخشی پنهانی و عدم نیاز به جلب تایید و درک دیگران فصل پنجم از کتاب سررشته زندگی خود را در دست گیرید. نیاز به تایید (اثر بخشی پنهانی و عدم نیاز به جلب تایید و درک دیگران) اگر برای انجام هرکاری محتاج کسب تایید از دیگران باشید در حقیقت هدایت زندگی خود را به طورکامل با آنان واگذار کرده اید. به طور کلی نیاز برای کسب تایید از دیگران از دوران کودکی در ...
نوشته شده توسط در تاریخ 29 بهمن 1395ادامه مطلب